Sökning: "ortoped"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet ortoped.

 1. 1. Hemophilia A and B with special reference to prevention and treatment of arthropathy

  Detta är en avhandling från Department for Coagulation Disorders, University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Thomas Löfqvist; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV; radioactive synoviorthesis; total hip replacement; orthopedic surgery; factor VIII IX concentrates; Hemophilia A and B; prophylaxis; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Popularized summary in Swedish (Sammanfattning på svenska) Blödarsjuka - hemofili - är en ärftlig sjukdom som endast uppträder hos män och som överföres av kvinnliga bärare vilka ej är blödare. Sjukdomen tar sig uttryck i en abnorm blödningsbenägenhet med framför allt ledblödningar och då redan från tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. Alternative techniques in trochanteric hip fracture surgery. Clinical and biomechanical studies on the Medoff sliding plate and the Twin hook

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Ola Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ortopedi; Kirurgi; traumatology; hip fracture; trochanteric; internal fixation; radiography; randomised trial; complication; biomechanics; orthopaedics; Surgery; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nya operationsmetoder för trokantära höftfrakturer – klinisk och biomekanisk utvärdering av Medoff´s glidplatta och Twin hook Akademisk avhandling av Ola Olsson Sammanfattning på svenska Benskörhet är en folksjukdom som bidrar till uppkomst av en rad typfrakturer. Till dessa hör höftfrakturer, som utgör ett folkhälsoproblem och en stor utmaning för samhällets sjuvårdsorganisation och äldreomsorg. LÄS MER

 3. 3. Rheumatoid Arthritis in a 10-Year Perspective, Outcome for Patients Followed from Early Disease

  Detta är en avhandling från Elisabet Lindqvist, Department of Rheumatology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Elisabet Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reumatologi; muskelsystem; rheumatology locomotion; Skelett; COMP; Skeleton; muscle system; Anti-IL-1alpha; Anti-CCP; Rheumatoid factor isotypes; Mortality; Radiographic progression; Joint damage; Disease activity; HAQ; SOFI; Disability; Prognosis; Rheumatoid arthritis; Outcome;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reumatoid artrit/ledgångsreumatism (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som i första hand drabbar lederna. Man uppskattar sjukdomens förekomst i den vuxna befolkningen till cirka en halv procent och den är 2-4 gånger vanligare hos kvinnor. LÄS MER