Sökning: "offentlig transportsektor"

Hittade 1 avhandling innehållade orden offentlig transportsektor.

  1. 1. Att spränga normer om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering

    Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Eva Wittbom; Stockholms universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; management by objectives; gender perspective; gender mainstreaming; institutional theory; loose coupling; translation; interpretive approach; case study; central government; public transport sector; ekonomistyrning; målstyrning; genusperspektiv; jämställdhetsintegrering; genusintegrering; institutionell teori; lösa kopplingar; översättning; tolkande ansats; fallstudie; statlig styrning; offentlig transportsektor; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

    Sammanfattning : How do management control systems function when under pressure to mainstream gender equality into a core business? This question is being discussed with an interpretive approach from both the institutional and the gender perspective. Empirical evidence stems from two longitudinal case studies within the Swedish public sector where management by objectives (MBO) is the current model for governmental control. LÄS MER