Sökning: "Kaj Sköldberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kaj Sköldberg.

  1. 1. Att spränga normer : om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering

    Författare :Eva Wittbom; Kaj Sköldberg; Lillemor Westerberg; Ulla Eriksson-Zetterquist; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; management by objectives; gender perspective; gender mainstreaming; institutional theory; loose coupling; translation; interpretive approach; case study; central government; public transport sector; ekonomistyrning; målstyrning; genusperspektiv; jämställdhetsintegrering; genusintegrering; institutionell teori; lösa kopplingar; översättning; tolkande ansats; fallstudie; statlig styrning; offentlig transportsektor; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

    Sammanfattning : How do management control systems function when under pressure to mainstream gender equality into a core business? This question is being discussed with an interpretive approach from both the institutional and the gender perspective. Empirical evidence stems from two longitudinal case studies within the Swedish public sector where management by objectives (MBO) is the current model for governmental control. LÄS MER