Sökning: "neighbourhood unemployment rates"

Hittade 1 avhandling innehållade orden neighbourhood unemployment rates.

  1. 1. Politik på stadens skuggsida

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Per Strömblad; Sten Johansson; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; political participation; political efficacy; contextual effects; consequences of segregation; disadvantaged neighbourhoods; urban renewal programs; Stockholm; Statsvetenskap; politiskt deltagande; politisk tilltro; politiskt engagemang; kontextuella effekter; konsekvenser av segregation; fattiga bostadsområden; utsatta bostadsområden; offentliga åtgärdsprogram; storstadspolitik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

    Sammanfattning : Focusing on conditions in poor residential areas, this study examines how political en-gagement may be influenced by properties of the near environment. The casual relation-ships involved are known as ‘contextual effects’. LÄS MER