Sökning: "Respiratory system"

Visar resultat 1 - 5 av 284 avhandlingar innehållade orden Respiratory system.

 1. 1. Home Mechanical Ventilation in Sweden. Demography, Indications, Clinical Effects and Survival

  Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Michael Laub; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; home mechanical ventilation; Andningsorganen; Respiratory system; causes of death; selection criteria; clinical effects; prevalence; temporal changes; survival; Chronic respiratory failure hypoventilation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Respiratorbehandling i hemmet till patienter med kronisk underventilering (som kan bero på flera olika grundsjukdomar) har blivit allmänt accepterad, eftersom behandlingen kan ge symptomlindring och förbättrad överlevnad. Syfte: Att undersöka vilka behandlingsmotiv som föranleder start av respiratorbehandling i hemmet och att kvantifiera effekterna av behandlingen på patienternas blodgaser och lungfunktion; att undersöka variationerna i behandlingsprevalensen i Sverige; att studera hur överlevnad och dödsorsaker beror på diagnos och vissa andra underliggande faktorer. LÄS MER

 2. 2. Smoking and airway disorders in an urban population -special references to gender and socioeconomic status

  Detta är en avhandling från Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Marie Ekberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Folkhälsa; epidemiology; Public health; Andningsorganen; Respiratory system; gender; COPD; hospital admissions; lung cancer; Medicine human and vertebrates ; tobacco; socio-economic status; smoking; population-based; morbidity; mortality; epidemiologi; lung function; Medicin människa och djur ; women;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Delarbetena i denna avhandling, som baseras på en befolkningsstudie från Malmö, studerar sjuklighet och dödlighet associerad till rökning och kroniska luftrörssjukdomar med hänsyn till köns och socioekonomiska aspekter. Studier av män har övertygande visat en ökad mortalitetsrisk associerat med tobaksrökning. LÄS MER

 3. 3. T-cells in COPD to help or harm? A study of T-cells in COPD patients and related aspects of T-cell function in vitro

  Detta är en avhandling från Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Pernilla Glader; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Andningsorganen; Respiratory system; Immunologi; serologi; T-cell; inflammation; mucosal immunology; transplantation; serology; Immunology; lymphocyte; chronic obstructive pulmonary disease;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, har en försämrad lungfunktion och lider av bronkit och andnöd. Dessa symptom beror troligtvis på en ständigt pågående inflammation i lungan som dels leder till ökad slemproduktion och förträngning av luftrören, dels till emfysem dvs. LÄS MER

 4. 4. Lung Transplantation: Clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Leif Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiratory system; Follow up Studies; Vascular Resistance; Intensive Care; Induced; Hypothermia; Swine; Extracorporeal Circulation; Lung Transplantation; Organ Preservation; Andningsorganen; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Transplantation av lungor är ett relativt nytt behandlingsalternativ vid svår lung-sjukdom. Den första lungtransplantationen på människa gjordes 1963. Patienten dog efter 18 dagar i njursvikt. Mellan 1963 och 1980 gjordes ca 40 lungtransplantationer i världen med nedslående resultat. LÄS MER

 5. 5. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Epidemiological and Pan-airway Aspects

  Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Författare :Ulf Nihlén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiratory system; spirometry; nasal polyposis; nasal symptoms; prevalence; incidence; coronary heart disease; alcohol; airways; COPD; FEV1; Andningsorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig folksjukdom vars huvudsakliga orsak är tobaksrökning. Det är den enda av de viktigaste dödsorsakerna som ökar och år 2020 beräknas KOL utgöra den 4:e vanligaste dödsorsaken i världen. LÄS MER