Sökning: "Rättsmissbruk"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Rättsmissbruk.

 1. 1. Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt

  Författare :Katarina Fast Lappalainen; Karin Åhman; Teresa Simon Almendal; Janne Salminen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Retroactive; Retroactivity; Retrospective; Retrospectivity; Retroactive taxation; Retroactive tax law; Legitimate expectations; Principle of Equality; Principle of Proportionality; Abuse of law; Retroaktivitet; Retroaktiva effekter; Princip om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning; Retroaktiv skattelag; Retroaktiv beskattning; Berättigade förväntningar; Legitima förväntningar; Legitima förhoppningar; Likhetsprincipen; Proportionalitetsprincipen; Rättskraft; Rättsmissbruk; Förfarandemissbruk; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : What kind of protection exists concerning retroactive taxation? The purpose of this study is to examine the overall protection against retroactive taxation in Swedish law, including the European Convention on Human Rights and European Union law. Furthermore the study aims to clarify the interpretive aspects of the problem of retroactivity. LÄS MER

 2. 2. Förbudet mot rättsmissbruk i EU-rätten : En förändrad avvägning mellan rättssäkerhet och rättvisa i den svenska skatterätten

  Författare :Maria Fritz; Institutionen för handelsrätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; abuse of law; general principles of law; tax avoidance;

  Sammanfattning : This dissertation concerns a legal development that is currently taking place in Sweden due to its membership in the European Union (EU). It analyses the impact of the EU legal principle on abuse of law (the abuse principle). LÄS MER

 3. 3. Den dokumentvillkorade garantin

  Författare :Johan Adestam; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; security; suretyship; självständig garanti; Dokumentvillkorad garanti; garanti; borgen; säkerhet; remburs; standby-remburs; avtal; uppdrag; internationell handel; documentary guarantee; guarantee; independent guarantee; letter of credit; standby letter of credit; contract; mandate; international trade; civilrätt; private law;

  Sammanfattning : Documentary guarantees, in practice usually described as independent guarantees, are characterized by the fact that they essentially contain only conditions referring to whether or not certain specified documents are presented to the guarantor. A documentary guarantee is usually only one part of a contractual structure involving several contracts and parties. LÄS MER