Sökning: "Teresa Simon Almendal"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Teresa Simon Almendal.

 1. 1. Skatteanpassade transaktioner och skattebrott

  Författare :Teresa Simon Almendal; Anders Hultqvist; Christer Silfverberg; Robert Påhlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skatteanpassade transaktioner; skattebrott; skatteplanering; skatteflykt; ekonomisk brottslighet; simulerade och dissimulerade rättshandlingar; skattetillägg; eftertaxering; dubbelbestraffning; Financial law; Finansrätt;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka det straffbara och det straffria området med avseende på mer komplicerade skatteanpassade transaktioner och skattebrott. I det senare fallet ligger tonvikten på sådana skattebrott som begås inom ramen för juridiska personers verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt

  Författare :Katarina Fast Lappalainen; Karin Åhman; Teresa Simon Almendal; Janne Salminen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Retroactive; Retroactivity; Retrospective; Retrospectivity; Retroactive taxation; Retroactive tax law; Legitimate expectations; Principle of Equality; Principle of Proportionality; Abuse of law; Retroaktivitet; Retroaktiva effekter; Princip om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning; Retroaktiv skattelag; Retroaktiv beskattning; Berättigade förväntningar; Legitima förväntningar; Legitima förhoppningar; Likhetsprincipen; Proportionalitetsprincipen; Rättskraft; Rättsmissbruk; Förfarandemissbruk; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : What kind of protection exists concerning retroactive taxation? The purpose of this study is to examine the overall protection against retroactive taxation in Swedish law, including the European Convention on Human Rights and European Union law. Furthermore the study aims to clarify the interpretive aspects of the problem of retroactivity. LÄS MER

 3. 3. Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen

  Författare :Caroline Nordklint; Teresa Simon-Almendal; Christer Silfverberg; Ruth Mannelqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; law of evidence; tax process; principle of the free evaluation of evidence; burden of proof; evidential requirement; the rule of law; issues of law; principle of legality; foreseeable tax procedure; tax investigation; presumption; Financial Law; finansrätt;

  Sammanfattning : The Swedish law of evidence is based on the principle of the free evaluation of evidence, meaning that the courts, as a main rule, should not be bound by any legal rules in its evaluation process of the evidence. Swedish tax law is, contrary to the law of evidence, based on the principle of legality. LÄS MER