Sökning: "Retrospectivity"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Retrospectivity.

  1. 1. Om skyddet mot retroaktiv beskattning En studie i konstitutionell rätt

    Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen, Stockholms universitet

    Författare :Katarina Fast Lappalainen; Karin Åhman; Teresa Simon Almendal; Janne Salminen; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Retroactive; Retroactivity; Retrospective; Retrospectivity; Retroactive taxation; Retroactive tax law; Legitimate expectations; Principle of Equality; Principle of Proportionality; Abuse of law; Retroaktivitet; Retroaktiva effekter; Princip om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning; Retroaktiv skattelag; Retroaktiv beskattning; Berättigade förväntningar; Legitima förväntningar; Legitima förhoppningar; Likhetsprincipen; Proportionalitetsprincipen; Rättskraft; Rättsmissbruk; Förfarandemissbruk; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

    Sammanfattning : What kind of protection exists concerning retroactive taxation? The purpose of this study is to examine the overall protection against retroactive taxation in Swedish law, including the European Convention on Human Rights and European Union law. Furthermore the study aims to clarify the interpretive aspects of the problem of retroactivity. LÄS MER