Sökning: "Abuse of law"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden Abuse of law.

 1. 1. The Politics of Legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden, and the United States

  Författare :Max Waltman; Jonas Tallberg; Catharine A. MacKinnon; Amy Mazur; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pornography; prostitution; trafficking; gender-based violence; sex equality; intersectionality; freedom of speech; democracy; sexual abuse; comparative politics; civil rights; comparative law; equality law; violence against women; Canada; Sweden; United States; judicial politics; legislative politics; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes obstacles and potential in democracies, specifically Canada, Sweden, and United States, to effectively address empirically documented harms of pornography. Legislative and judicial challenges under different democratic and legal frameworks are compared. LÄS MER

 2. 2. Parallella processer : En rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål

  Författare :Anna Kaldal; Johanna Schiratzki; Christian Diesen; Clara Gumpert Hellner; Hans Eklund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Best interest of the child; family law; administrative law; riskassessment; child abuse; victims of crime; custody disputes; child protection; Procedural law; Processrätt; processrätt; Procedural Law;

  Sammanfattning : Crimes against children are among the most complicated. One of the reasons is high demand on the evidence in a criminal case. As a consequence, many alleged crimes may be difficult to solve. In order to protect the child from future harm, further legal processes might become necessary. LÄS MER

 3. 3. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Författare :Pernilla Leviner; Lotta Vahlne Westerhäll; Wiweka Warnling Nerep; Ann-Christine Cederborg; Clara Hellner Gumpert; Karl Harald Sovig; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; Social welfare law; Socialrätt; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Kontraktuell lojalitetsplikt

  Författare :Jori Munukka; Jan Kleineman; Juha Karhu; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; good faith law ; duty of loyalty; contract law; contracts; Private law; Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This thesis addresses the emergence and position of a duty of loyalty in Swedish law after the execution of a contract. According to Swedish law, a party to a contract may have a duty to take reasonable care of the counterparty’s interests, a duty of loyalty (lojalitetsplikt). LÄS MER

 5. 5. Förbudet mot rättsmissbruk i EU-rätten : En förändrad avvägning mellan rättssäkerhet och rättvisa i den svenska skatterätten

  Författare :Maria Fritz; Institutionen för handelsrätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; abuse of law; general principles of law; tax avoidance;

  Sammanfattning : This dissertation concerns a legal development that is currently taking place in Sweden due to its membership in the European Union (EU). It analyses the impact of the EU legal principle on abuse of law (the abuse principle). LÄS MER