Sökning: "Maria Christidis"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Christidis.

  1. 1. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

    Författare :Maria Christidis; Stockholms universitet.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Didactics; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande;

    Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER