Sökning: "Hans lindquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hans lindquist.

  1. 1. Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter: En analys och kritik av den företagsekonomiska dialogen

    Detta är en avhandling från Hans Lindquist, Hantverkaregatan 17, S-211 55 Malmö or Jan E Persson, Torgasträdet 18c, S-296 72 Yngsjö

    Författare :Jan E Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; Marknadsanalys; Market study; Reason; Meaning; Dialogue; Interaction; Perception; Expectation; Service Quality; Satisfaction; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kundens subjektiva upplevelse eller uppfattning har kommit att bli en närmast självklar utgångspunkt för dagens diskussioner om hur man bör definiera och mäta kvalitet på tjänster. Begreppet kundupplevd tjänstekvalitet har etablerats som något av ett axiom både inom näringslivet och inom företagsekonomisk forskning. LÄS MER