Sökning: "Claes Klasander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Claes Klasander.

  1. 1. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Claes Klasander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

    Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER