Sökning: "subject content"

Visar resultat 1 - 5 av 466 avhandlingar innehållade orden subject content.

 1. 1. Historielärares ämnesförståelse : Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia

  Författare :Mikael Berg; Bengt Scüllerqvist; Lars Petterson; Svein Lorentzen; Bengt Schüllerqvist; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; History; teaching and learning in history; history didactics; biography; Utbildning och lärande; life history; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; curriculum knowledge; representations; transformation.; History; Historia;

  Sammanfattning : This thesis focuses on four different aspects of history teachers’ comprehensiveunderstanding of the school subject history. More specifically, the aim is tostudy the comprehension of the subject as perceived by individual historyteachers. LÄS MER

 2. 2. Mellan fysisk bildning och aktivering : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

  Författare :Jan-Eric Ekberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bernstein; curriculum studies; curriculum theory; object of learning; physical education; secondary school; subject content; Physical education; Object of learning; Curriculum theory; Curriculum studies; Secondary school; Subject content;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and shed light on the subject content within Physical Education and Health (PEH). The first aim of the study is to describe and analyse what knowledge is legitimate within the subject, in the syllabus, as viewed by teachers and during the realisation of lessons. LÄS MER

 3. 3. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Författare :Kerstin Bergöö; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; basic skills social literacies; compulsary school; content; democratic education; dialogue; experience; Karen Gallas; knowledge; language development; literature reading; mother tongue subjects; Olga Dysthe; Pedagogiska gruppen; subject didactics; teacher education;

  Sammanfattning : Which Swedish? Swedish as a school subject, from the perspective of teacher training describes how a group of future teachers of years 1 to 7 of the compulsory school relates to various concepts of the subject Swedish through three courses delivered at the School of Education. The study has the aim of firstly analyzing the students’ construction of the subject of Swedish as taught in school, and secondly to analyse teacher education in Swedish from an institutional point of view. LÄS MER

 4. 4. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 5. 5. Ämneskonstruktioner i ekonomismens tid : Om undervisning och styrmedel i modersmålsämnet i svenska och danska gymnasier

  Författare :Bengt Sjöstedt; Malmö högskola; []
  Nyckelord :subject constructions; governing system; governing document; subject of Swedish; subject of Danish; recontextualisation; frame factors; codes; determinants; subject didactics; Basil Bernstein; economism; new public management; trajectories; the teching and learning of Swedish; educational sciences;

  Sammanfattning : Under vilka villkor formar en dansklärare och en svensklärare sin pedagogiska gärning? Utifrån vilka ideal och organisatoriska förutsättningar möter de sina elever? Bengt Sjöstedt presenterar i denna doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning sina svar på dessa frågor. Till grund för hans slutsatser ligger omfattande studier av undervisningen i skolämnena danska och svenska i gymnasiemiljöer i Danmark respektive Sverige. LÄS MER