Sökning: "teknikämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet teknikämnet.

 1. 1. Talet om tekniska system : förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Författare :Claes Klasander; Thomas Ginner; Jan-Erik Hagberg; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 2. 2. Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen

  Författare :Nordlöf Charlotta; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Peter Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; attitudes; technology teachers; self-efficacy; context dependency; teknikdidaktik; teknikundervisning; teknik; attityder; tekniklärare; self-efficacy; kontextberoende;

  Sammanfattning : Skolforskning i allmänhet visar på att läraren är viktig, läraren är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för elevernas framgång. Läraren är betydelsefull både när det gäller elevernas prestationer och deras attityder. LÄS MER

 3. 3. Att urskilja tekniska system : didaktiska dimensioner i grundskolan

  Författare :Maria Svensson; Jan-Erik Hagberg; Ann Zetterqvist; Åke Ingerman; Berit Bungum; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Technological systems; pedagogical possibilities; technological literacy; critical aspects; phenomenography; Tekniska system; ämnesdidaktik; teknisk bildning; kritiska aspekter; fenomenografi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till den ämnesdidaktiska kunskapsbasen för undervisning och lärande om tekniska system i grundskolan. Dagens teknikkomplexa samhälle är uppbyggt av system som vi människor interagerar med. Informations-, energi- och kommunikationssystem är exempel på tekniska system som vi kommer i kontakt med dagligen. LÄS MER

 4. 4. Från novis till expert : förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning

  Författare :Lars-Erik Björklund; Lars Lindström; Rolf Ekman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; tacit knowledge; automation; experience based; implicit learning; novice-expert; intuition; pattern recognition; design; Polanyi; Dreyfus; non-declarative memory; Förtrogenhetskunskap; lärande; tyst kunskap; automation; beprövad erfarenhet; implicit minne; novis-expert; intuition; mönsterigenkänning; design; Polanyi; Dreyfus; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att bidra till förståelsen av beprövad erfarenhetsbaserad kunskap, det vi förknippar med fårdigheter, förmågor och förtrogenhet. Avhandlingen är enintegrerande forskningsöversikt, fntegrative research review. LÄS MER

 5. 5. Consolidating concepts of technology education : From rhetoric towards a potential reality

  Författare :Andrew Doyle; Lena Gumaelius; Niall Seery; Donal Canty; Eva Hartell; Kay Stables; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technology education; enacted practice; Pedagogical Content Knowledge PCK ; teacher conceptions; and; Nature of Technology.; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the relationship between international rhetoric and classroom realities in technology education. For some time there has been widespread recognition that the intended goals for learning in the subject area have failed to manifest in enacted practices as envisioned. LÄS MER