Sökning: "sekulär mindfulness"

Hittade 1 avhandling innehållade orden sekulär mindfulness.

  1. 1. Insikt och närvaro : Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness i Sverige

    Författare :Katarina Plank; Knut Jacobsen; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; Buddhist modernism; psychology; health care; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; tradition;

    Sammanfattning : Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER