Sökning: "landscaping preferences"

Hittade 1 avhandling innehållade orden landscaping preferences.

  1. 1. Shaping urban environments through human selection for plant traits

    Författare :Julie Goodness; Erik Andersson; Thomas Elmqvist; Pippin M. L. Anderson; Sarel Cilliers; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Cape Town; cities; ecosystem services; environmental management; functional traits; interdisciplinary; landscaping preferences; residential landscapes; social-ecological system; Stockholm; traits; urban ecology; Kapstaden; städer; kulturella ekosystemtjänster; ekosystemtjänster; miljöförvaltning; funktionella egenskaper; tvärvetenskaplig; anläggningspreferenser; bostadsmiljö; socialekologiska system; Stockholm; växtegenskaper; urban ekologi; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

    Sammanfattning : Cities, as home to the majority of the world’s people, are significant sites for addressing challenges of achieving sustainability and securing human wellbeing. Urban environments are complex social-ecological systems, and meeting these challenges requires better understandings of the interactions of social and ecological elements. LÄS MER