Sökning: "Vivianne Malmström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Vivianne Malmström.

  1. 1. Arthritis Susceptibility and Tolerance in Collagen Transgenic Mice

    Detta är en avhandling från Center for Molecular Biomedicine, Lund University

    Författare :Vivianne Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rheumatology locomotion; animal model arthritis collagen autoimmunity tolerance cartilage mice; muscle system; Skeleton; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Är ledgångsreumatism en immunreaktion mot brosk? Kroppens immunförsvar bygger på ett antal olika vita blodkroppar, immunceller, som cirkulerar i blod och lymfa på spaning efter främmande och farliga "angrepp". Immuncellerna sägs svara på "angrepp", sådana immunsvar dirigeras av s k T-hjälparceller (Th-celler). LÄS MER