Sökning: "Ulf Rannug"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulf Rannug.

  1. 1. Short-term mutagenicity tests on Salmonella typhimurium : studies on vinyl chloride, ethylene dichloride and other compounds related to the vinyl chloride industry

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ulf Rannug; Uppsala universitet.; [1978]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER