Sökning: "Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år.

  1. 1. Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

    Författare :Niklas Ammert; Historia; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; identity; multi-chronology; uses of history; 1900-2005; Sweden; values; progression; Historical consciousness; history textbooks; history didactics; narratives; dimensions of time; historieläroböcker; Historiemedvetande; historiedidaktik; Historia; History; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

    Sammanfattning : The concept of historical consciousness has been central in didactic research since the early 1990’s. It has been focused in Swedish history curricula, especially since 1994. Historical consciousness has mostly been used on a macro-level as a theoretical framework. LÄS MER