Sökning: "Högskolan i Kalmar"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Kalmar.

 1. 1. I främsta rummet : planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Författare :Krister Johannesson; Geir Vestheim; Jan Nolin; Maj Klasson; Nan Dahlkild; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; Akademiska biblioteksbyggnader; Universitets- och högskolebibliotek; Arkitektur; Planering; Bibliotekarier; Arkitekter; Professioner; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; academic library buildings; college and university libraries; architecture; discourse analysis; architectural design; programming and planning; librarians; architects; professions; building; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER

 2. 2. Skivbolag i Sverige : musikföretagandets 100-åriga institutionalisering

  Författare :Kjell Arvidsson; Svante Leijon; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; institution; institutional entrepreneurs; organizational fields; institutional process; music business; record companies.; institution; institutionella entreprenörer; organisatoriska fält; institutionell process; musikindustri; skivbolag; Business and economics; Ekonomi; Organisation theory; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Record Companies in Sweden- 100 years of music business institutionalisation This thesis is about the development of Record Companies in Sweden over more then hundred years. The Aim is to understand the role of the record company in the change of the music industry by narrating and interpreting its development. LÄS MER

 3. 3. Det önskvärda barnet : Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan

  Författare :Anette Emilson; Ingrid Pramling Samuelsson; Eva Johansson; Berit Bae; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this research is to acquire knowledge about fostering young children, as expressed in everyday interactions between teachers and children in Swedish preschools. The three empirical studies in this doctoral thesis investigated partly specific democratic values such as participation and influence and partly the values that teachers explicitly or implicitly encourage and how these values are communicated to children. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskaplig utbildning för demokrati och hållbar utveckling : licentiatavhandling i Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

  Författare :Barbro Gustafsson; Mats Lindahl; Lena Fritzén; Stein Dankert Kolstö; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didaktik; Naturvetenskap; Demokrati; Hållbar utveckling; Education; Pedagogik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This licentiate dissertation is about the democratic aspects of science education. 264 student teachers provided their written reflections on various arguments for scientific knowledge and literacy, often situating these in relation to their own school experiences. LÄS MER

 5. 5. Asymmetriskt påverkat beslutsfattande i IT-projekt

  Författare :Leif Marcusson; Christer Carlsson; Evert Gummesson; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projekt; Beslut; Beslutsfattande; Asymmetri; Informatics; Informatik; Företagsekonomi; Business administration; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : Denna avhandlings resultat är en modell för asymmetriskt påverkat be-slutsfattande. Upprinnelsen till avhandlingen var ett beslutsmöte i ett IT-projekt, där projektledaren inte förstod beställarens/beslutsfattarens val av informationssystem. Problemsituationen ledde fram till att följande fem forskningsfrågor utkristalliserades. 1. LÄS MER