Sökning: "Camilla Hofström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Hofström.

  1. 1. Engineering of Affibody molecules for Radionuclide Molecular Imaging and Intracellular Targeting

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Camilla Hofström; KTH.; [2013]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Affibody molecules; affinity proteins; radionuclide molecular imaging; intracellular targeting; EGFR; HER2; IGF-1R; SRA - Molekylär biovetenskap; SRA - Molecular Bioscience;

    Sammanfattning : Affibody molecules are small (7 kDa) affinity proteins of non-immunoglobulin origin that have been generated to specifically interact with a large number of clinically important molecular targets.In this thesis, Affibody molecules have been employed as tracers for radionuclide molecular imaging of HER2- and IGF-1R-expressing tumors, paper I-IV, and for surface knock-down of EGFR, paper V. LÄS MER