Sökning: "Britt Clausson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Britt Clausson.

  1. 1. Risk factors and adverse pregnancy outcomes in small-for-gestational-age births

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Britt Clausson; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; Pregnancy; birthweight; fetal growth retardation; small-for-gestational age; maternal anthropometrics; genetic; caffeine; stillbirth; postterm pregnancy; birthweight standard; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and Gynaecology; obstetrik och gynekologi;

    Sammanfattning : The studies were undertaken to evaluate risk factors and outcomes in small-for-gestational-age (SGA) births, in cohort studies using the population-based Swedish Birth, Twin and Education Registers. A cohort study of pregnant women from Uppsala County evaluated the effect on birthweight by caffeine. LÄS MER