Swedish Numerals in an International Perspective

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Svenska räkneord behandlas här ur olika synvinklar. Boken är inte tänkt som en lärobok om svenska räkneord, även om man kan lära sig en hel del om systemet här - mer än språkanvändaren i allmänhet känner till. Fonologi, morfologi, syntax och semantik får alla sin del av uppmärksamheten. Jag undersöker räkneordssystemet som en synkron helhet, men de historiska förhållandena studeras också i den mån de bidrar till förståelsen av räkneordens framväxt. Gamla svenska måttsuttryck är medtagna i beskrivningen, liksom konstruktioner med runda tal. Svenska räkneord avhandlas - men inte enbart de. Det finns många hänvisningar till andra räkneordssystem, som på ett eller annat sätt skiljer sig från det svenska systemet. De inbegriper, naturligtvis, äldre stadier och dialektala varianter av språket. Danska, isländska, engelska, franska, tyska och andra indoeuropeiska språk studeras, liksom mer exotiska språk som tibetanska, ainu och malajiska. Hänvisningarna till andra språk är alltid tänkta att vara belysande. Den typologiska litteraturen på området tas också upp, särskilt Greenberg's arbete om räkneordssystem. Fast detta är en bok om räkneord, så förekommer här också åtskilliga nya distinktioner och typologier av allmänt teoretiskt intresse. En typologi har att göra med den semantiska och morfologiska förbindelsen mellan två ord. En annan typologi skiljer mellan olika typer av affiniteter i fråga om två klasser av ordformer. De kan vara (fonetiskt) identiska, parallella eller asymmetriska. En tredje typologi skiljer mellan olika typer av benämningsövergångar - de är de möjliga relationerna mellan ett ord och de ord som har uppkommit ur det historiskt sett. Räkneorden betraktas som en delmängd av språket som är värd uppmärksamhet framför allt på grund av de ovanliga dragen i vissa avseenden. Liksom alla delar av språket härleder den sig i huvudsak, till sin betydelse, från den bakomliggande icke-språkliga bakgrunden - i detta fall matematik i en mycket vid mening. Det icke-reduktionistiska synsättet i boken - att använda många olika verktyg för att komma fram till fakta och dra slutsatser - borde leda till en förnyelse av räkneordsstudiet överlag.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.