"Pröva och pröva igen" : Professionellt lärande och agens när förskollärare utforskar digitalisering och lek i undervisningen

Sammanfattning: Avhandlingen har som syfte att, med utgångspunkt i ett aktionsforskningsprojekt där förskollärare utforskar digitalisering och lek, beskriva och diskutera lärares agens när det gäller det gemensamma professionslärandet såväl som undervisningsuppdraget. Det teoretiska ramverket utgår från den ekologiska modellen om lärares agens (Emirbayer & Mische, 1998; Priestley et al., 2015a) och Deweys (1916/1999, 1902/2009) syn på kunskap. Den ekologiska modellen används för att få en djupare förståelse för hur villkor och förutsättningar påverkar förskollärares möjlighet att genomföra förskolans komplexa uppdrag. Det empiriska materialet består av samtal i grupp som genomfördes en gång per månad under 15 månader samt individuella skriftliga reflektioner vid tre tillfällen. En reflexiv tematisk analys (Braun & Clarke, 2006, 2022b) har använts. Resultatet presenteras i tre akter: Projektet tar sin början, Aktioner inom möjlighetens gräns och Ett professionellt lärande i praktiken. Resultatet visar att förskollärares erfarenheter och värderingar påverkar undervisningen. Aktionsforskningsprojektet bidrog till att förskollärares erfarenheter, kompetens, värderingar och agens utvecklades och de framhöll betydelsen av att se kompetensutveckling som en process som får ta tid med tydliga mål samt struktur och stöd. Förskollärarnas agens var stor i relation till den egna praktiken. Däremot utmanade inte förskollärarna i någon större utsträckning de yttre förutsättningar bortom den egna praktiken. Utifrån förskollärarnas erfarenheter av utforskandet av digitalisering och lek i undervisningen kan konstateras att dessa kan vara en fruktbar kombination samt att det inte behöver handla om ett antingen-eller-perspektiv när det gäller digitalt och analogt i förskolan. Förskollärares kompetens avgör vad som kan främja lek och lärande, vilket fordrar att förskollärare prövar, reflekterar, lär och agerar tillsammans med andra.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.