Sökning: "preschool teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 125 avhandlingar innehållade orden preschool teachers.

 1. 1. "Vi har nästan blivit för bra" lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ingrid Granbom; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Väst.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social representations; common sense; teachers; relational categories; cognitive polyphasia; communicative resources; focus groups; Förskola; sociala representationer; vardagskunskap; lärare; relationella kategorier; cognitive polyphasia; kommunikativa resurser och fokusgrupper; Educational science; Utbildningsvetenskap; Förskolan; förskollärare;

  Sammanfattning : En majoritet av svenska barn deltar i förskoleaktiviteter, vilket indikerar att förskolemiljön spelar en viktig roll för de erfarenheter barn får i sin vardag. Förskolans verksamhet baserar sig i hög grad på grundläggande värderingar och idéer beträffande bland annat barnuppfostran, förskolans uppdrag och synen på förskolans roll i samhället. LÄS MER

 2. 2. Autism in preschoolers - assessment, diagnostic and gender aspects

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gunilla Westman Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autism; early diagnosis; gender; preschool; parents; teachers;

  Sammanfattning : Background: Very early assessment of young boys and girls with suspected autism spectrum disorders (ASD) is widely advocated, but knowledge is limited. Aims: Evaluate methods used in assessment of young children with suspected ASD, identify possible gender differences in clinical presentation, and examine parent/teacher experiences of the diagnostic process. LÄS MER

 3. 3. Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömning i förskolekontext

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Eva M. Johansson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Utbildningsvetenskap; Educational science; Preschool; assessment; state control; documentality; cultural and social reproduction; invisible pedagogy; habitus; ethnography; preschool;

  Sammanfattning : This study examines the assessment practices and discourses in Swedish preschool in times of changing principles for state control and steering. These practices and discourses are analyzed in relation to theories about state control, and about cultural and social reproduction in education. LÄS MER

 4. 4. Production and Products of Preschool Documentation Entanglements of children, things, and templates

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Sammanfattning : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. LÄS MER

 5. 5. Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Författare :Ylva Odenbring; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender constructions; gender; interaction; conversation analysis; ethnography; preschool; preschool class; primary school; interaktion; samtalsanalys; etnografi; könskonstruktioner; genus; förskola; förskoleklass; grundskola;

  Sammanfattning : In the present study, gender constructions are analysed, as they appear in a preschool, two preschool classes and one class in the first grade. The analysis is based on observations of the interaction that takes place physically and verbally between children and between children and adults in various contexts. LÄS MER