Sökning: "prognos"

Visar resultat 1 - 5 av 157 avhandlingar innehållade ordet prognos.

 1. 1. Plan och prognos : en studie i de svenska långtidsutredningarnas metodik

  Författare :Carl Johan Åberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Focus on Chronic Disease through Different Lenses of Expertise : Towards Implementation of Patient-Focused Decision Support Preventing Disability: The Example of Early Rheumatoid Arthritis

  Författare :Örjan Dahlström; Toomas Timpka; Ingrid Thyberg; Ursula Hass; Ingemar Petersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Clinical Decision Support; Rheumatology; Prognosis; Disability; Fatigue; Knowledge Engineering; Kliniskt beslutsstöd; reumatologi; prognos; funktionshinder; trötthet; kunskapsmodellering; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease. Treatment strategies emphasize early multi-professional interventions to reduce disease activity and to prevent disability, but there is a lack of knowledge on how optimal treatment can be provided to each individual patient. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  Författare :Berit Edvardsson; Berndt Stenberg; Lars Weinehall; Gunilla Wieslander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER

 4. 4. Prognos av framgång i gymnasieskolan : metodproblem och empiriska resultat

  Författare :Gerhard Nordlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med detta arbete är bl a att belysa några problem som sammanhänger med prognos av framgång i studier på gymnasienivå. Svårigheten att erhålla relevanta kriteriemått, prognosens påverkan av undersökningsgruppernas storlek och sammansättning samt några av de statistiska analysmetodernas lämplighet, är exempel på problemområden som diskuteras. LÄS MER

 5. 5. Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering : analysmodell och fallstudier

  Författare :Kent Ehliasson; Lars Ingelstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Future studies; long-term planning; Ericsson; Swedish Armed Forces; future issues; architecture of the future study; view on society; view on humanity; view on technology; Planeringsmetoder; verksamhetsplanering; prognoser; långtidsplanering; strategisk planering; stora företag; prognos; fallstudier; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : People use a variety of means to orient themselves towards the future. A more organised approach to handling the future known as "futures studies" is often used in a variety of contexts including long-term planning within large organisations. LÄS MER