Sökning: "Berit Edvardsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Berit Edvardsson.

  1. 1. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Berit Edvardsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER