Sökning: "berit ljung"

Hittade 1 avhandling innehållade orden berit ljung.

  1. 1. Museipedagogik och erfarande

    Författare :Berit Ljung; Sven Hartman; Per Andersson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; museum education; experience; communication; transaction; John Dewey; museipedagogik; erfarande; kommunikation; demokrati; John Dewey; transaktion; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This thesis is intended to contribute to development of communicative frames of reference for museum education. Inspired by the philosopher John Dewey it seeks for new perspectives of the research problem – museum education and experience. LÄS MER