Sökning: "IT pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 887 avhandlingar innehållade orden IT pedagogik.

 1. 1. Gestaltandets pedagogik : Om att skapa konsthantverk

  Författare :Helen Knutes; Birgitta Qvarsell; Gunnar Karlsson; Eva Alerby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arts and Crafts; act of making; life-world; the lived body; phenomenology; semiotics; ethnography; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Why, and what does it involve for an individual to perform Arts and Crafts, are the questions studied in this thesis. The purpose of this thesis is to examine the pedagogical conditions of Arts and Crafts objects, through studying the processes that take place where people give form to personal expressions and to understand the meanings these processes have for them. LÄS MER

 2. 2. Toleransens pedagogik : en pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning

  Författare :Elisabet Langmann; Carl Anders Säfström; Moira von Wright; Herner Saeverot; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tolerance education; toleration; social justice; teaching; Derrida; deconstruction; philosophy of education; intolerance; xenophobia; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Focusing on a lived and practiced tolerance, this thesis sets out to explore questions concerning education for tolerance, and, specifically, how teachers and educators can prepare students to become tolerating subjects in their everyday encounters with others. Taking its point of departure in real and fictional classroom situations, the overall purpose of the study is to explore the ethical and transformative potential inherent in education for tolerance. LÄS MER

 3. 3. Ögonblickets pedagogik : Yrkesgrupper i samtal om specialpedagogisk kompetens vid barn-och ungdomshabiliteringen

  Författare :Kerstin Åman; Ulf Janson; Eva Björck - Åkesson; Anders Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special needs education; educational competence; child and youth habilitation; sphere of activities; field of knowledge; professional language; speech genres; focus groups; metaphors; early childhood intervention; conceptualised speech; phronesis; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about special needs educational competence of educators working in collaborating teams within child and youth habilitation centres. The pedagogy of the moment stands for the decisions made by educators, based on their observations made when meeting the child in its different environments. LÄS MER

 4. 4. Uppdrag lärande & IT?

  Författare :Elisabeth Lundmark; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna avhandling är ett lokalt utvecklingsarbete som rör frågan om införande av IT på skolans arena. I Sverige har kommunerna och regeringen satsat flera miljarder på att introducera IT i skolan. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur : Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan

  Författare :Marie Leijon; Elisabeth Söderquist; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mediekultur; medier; IT; gymnasieskolan; likvärdighet; lärande; senmodern; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet är att studera skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan. Följande frågor ställs: Hur kan variationen i de skilda sätten att erfara IT förstås? Hur kan empirin ytterligare förstås genom en kontextualisering? Utifrån en fenomenografisk ansats intervjuas elever, lärare och skolledare vid tre gymnasieprogram. LÄS MER