Sökning: "Anna Jonsson Widén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Jonsson Widén.

  1. 1. Bildundervisning i möte med samtidskonst bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Anna Jonsson Widén; Umeå universitet.; [2016]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Visual Art Education; Contemporary Art; Teacher Education; Continuing Professional Development; Compulsory School; Secondary School; Folk high School; Voluntary Art School; Cultural Semiotics; Frame factor Theory; Bildundervisning; samtidskonst; lärarutbildning; kompetensutveckling; grundskola; gymnasieskola; folkhögskola; kulturskola; kultursemiotik; ramfaktorteori; pedagogiskt arbete; educational work;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and review the visual art teaching profession from a wider cultural perspective. This can lead to a better understanding of how teachers in 2000s Sweden manage change and relate to their task. LÄS MER