Sökning: "samtidskonst"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet samtidskonst.

 1. 1. Bildundervisning i möte med samtidskonst : bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

  Författare :Anna Jonsson Widén; Hans Örtegren; Anders Marner; Venke Aure; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Visual Art Education; Contemporary Art; Teacher Education; Continuing Professional Development; Compulsory School; Secondary School; Folk high School; Voluntary Art School; Cultural Semiotics; Frame factor Theory; Bildundervisning; samtidskonst; lärarutbildning; kompetensutveckling; grundskola; gymnasieskola; folkhögskola; kulturskola; kultursemiotik; ramfaktorteori; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and review the visual art teaching profession from a wider cultural perspective. This can lead to a better understanding of how teachers in 2000s Sweden manage change and relate to their task. LÄS MER

 2. 2. The Global Art World, Inc. : On the globalization of contemporary art

  Författare :Charlotte Bydler; Hedvig Brander Jonsson; Hans Hayden; Sarat Maharaj; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; globalization; art world-system; biennials; contemporary art; art historiography; Arthur C. Danto; Gayatri Chakravorty Spivak; Gerardo Mosquera; Paul Virilio; interpellation; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; globalisering; konstvärldssystem; biennaler; samtidskonst; konsthistoriografi;

  Sammanfattning : This study examines certain segments of the art world-system in which geographical distances seemed to vanishing as a result of faster and more intense interaction levels. This particular art world-system has been conceptualized in contradictory ways. LÄS MER

 3. 3. Spelet kan börja : Om vad en bildlärarutbildning på samtidskonstens grund kan erbjuda av transformativt lärande

  Författare :Eva Cronquist; Lena Fritzén; Hans T Sternudd; Margareta Wallin Wictorin; Ulla Lind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art teachers training education; contemporary art; reflexive creativity; reflexive turn; adult learning; högre utbildning; Bildlärarutbildning; samtidskonst; reflexiv kreativitet; reflexiv vändning; vuxenlärande lärarutbildning; högre utbildning; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : To enter higher education means making new experiences and develop newunderstanding within a knowledge field. The situation could also entail, for thestudent, an entirely different self-understanding. This licentiate thesis deals withthis kind of learning process. LÄS MER

 4. 4. Den utsatta konsten. Att förvalta konst i offentlig miljö – etik, lagstiftning och värdeförändring

  Författare :Karin Hermerén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; byggnadsanknuten; samling; konservering; samtidskonst; kulturarv; etik; lagstiftning; bevarande; offentlig konst; platsspecifik; värde building-related; collection; conservation; contemporary art; cultural heritage; ethics; legislation; management; preservation; public art; site-specific; value;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är att öka kunskapen om förutsättningarna för förvaltning, tillsyn och konservering avseende lös och byggnadsanknuten konst beställd av stat, landsting och kommuner i Sverige under 1900-talet. Många byggnadsanknutna konstverk har gradvis blivit en del av kulturarvet på samma sätt som äldre historiska byggnadsverk. LÄS MER

 5. 5. Motsättningarnas museum : Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013

  Författare :Tintin Hodén; Roger Qvarsell; Magdalena Hillström; Bodil Axelsson; Thordis Arrhenius; Jenny Sjöholm; Hans Hayden; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Moderna Museet; Art museum; Museum ideals; Co-production; Public debate; Daily press; Cultural policy; Modernism; Contemporary Art; Moderna museet; konstmuseum; museiideal; samproduktion; offentlig debatt; dagspress; kulturpolitik; modernism; samtidskonst;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the art museum’s societal function has been constructed in the Swedish public debate. The dissertation shows that the cultural section of the daily press is, and has been, a forum where actors exchange opinions about art museums, and where notions on the art museums’ functions are co-produced. LÄS MER