Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg

Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med min avhandling är att skildra de grundläggande drag som bär upp den politiska kulturen för att synliggöra förutsättningarna för politiskt engagemang. Utifrån olika vardagssituationer beskrivs hur det går till att ”göra” politik. Jag följer två nämndordföranden i Helsingborgs kommun i deras politiska vardagsarbete och lyfter fram olika situationer för att konkret illustrera vad det innebär att göra politik. Denna presentation ligger sedan till grund för en diskussion om politisk kultur samt om den förmåga och kompetens som krävs i det kommunalpolitiska arbetet för att kunna driva förhandlingsprocessen och balansera olika intressen och se till helheten. Ett viktigt inslag i den politiska kulturen är hur människor identifierar sig med politiken. Utifrån politikernas berättelse om sina erfarenheter av politiskt arbete för jag en diskussion om politisk identitet, om hur engagemanget påverkar en som människa. Och på samma sätt som man kan tala om en politisk identitet kan man också tala om den känsla av samhörighet mellan de som aktivt engagerar sig i den parlamentariska politiken, en politikeridentitet, som särskiljer politikerna från de medborgare som valt att stå utanför. Politikeridentitet formas också i mötet med massmedia. Samtidigt som det offentliga samtalet beskriver politikernas verksamhet innehåller detta samtal också instruktioner om hur man skall vara som politiker. Politiskt arbete handlar också om att erövra ett förtroende. I den kampen är det viktigt att ha rätt bakgrund och kompetens. De krav som framförs säger också något om den politiska kulturen. Ett viktigt delsyfte med avhandlingen har också varit att belysa den politiska kulturens och den politiska identitetens successiva förändring och i det avslutande kapitlet diskuterar jag förutsättningarna för politiskt arbete i vårt senmoderna samhälle.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.