Sökning: "skillmark"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet skillmark.

  1. 1. Uppdrag standardisering : införande och användning av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten

    Författare :Mikael Skillmark; Verner Denvall; Lars Oscarsson; Staffan Höjer; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; standardization; social work; profession; assessments; discretion; jurisdiction; Socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : This thesis addresses the issue of standardization in social work. Standardization is a necessary and fascinating, though underestimated, phenomenon, which governs, regulates and calibrates social life. In Swedish social services, we have witnessed an increased use of top-down imposed manual-based tools for investigative and assessment work. LÄS MER