Sökning: "love incantations"

Hittade 1 avhandling innehållade orden love incantations.

  1. 1. Passion Embracing Death : A reading of Nina Sadur's novel 'The Garden'

    Detta är en avhandling från Central and Eastern European Studies

    Författare :Karin Sarsenov; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ryska språk och litteratur ; Russian language and literature; gendered subjectivity; love incantations; socialist realism; chthonic forces; leitmotif; alcoholic discourse; schizoid discourse; aberrant discourse; Russian women s literature; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen analyserar romanen "Lustgården" av den ryska författaren Nina Sadur (på ryska 1997, på svenska 2001). Feministisk litteraturteori används för att problematisera receptionen av Sadurs verk samt för att motivera valet av verk för analys. LÄS MER