Sökning: "internal contact resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden internal contact resistance.

 1. 1. On Gas Contaminants, and Bipolar Plates in Proton Exchange Membrane Fuel Cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Yasna Acevedo Gomez; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; PEM fuel cell; contaminants; ammonia; nitrogen dioxide; degradation; recovery; bipolar plates; electroplating; Ni-Mo; Ni-Mo-P; internal contact resistance; PEM bränslecell; föroreningar; ammoniak; kvävedioxid; degradering; återhämtning; bipolära plattor; elektroplätering; Ni-Mo; Ni-Mo-P; interna kontaktmotståndet; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : The proton exchange membrane (PEM) fuel cell is an electrochemical device that converts chemical energy into electrical energy through two electrocatalytic reactions. The most common catalyst used is platinum on carbon (Pt/C), which has shown the best performance in the fuel cell until now. LÄS MER

 2. 2. Frost-induced deterioration of concrete in hydraulic structures : Interactions between water absorption, leaching and frost action

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :MARTIN ROSENQVIST; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-09-14]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vattenbyggnader; Dammar; Betong; Cement; Vattenabsorption; Vattenmättnadsgrad; Nedbrytning; Frostbeständighet; Spjälkning; Makroskopisk islinsbildning; Urlakning; Synergi; Hydraulic structures; Dams; Concrete; Cement; Water absorption; Degree of saturation; Deterioration; Frost resistance; Spalling; Macroscopic ice lens growth; Leaching; Synergy;

  Sammanfattning : Frostnedbrytning av betong kan få allvarliga konsekvenser för en konstruktions säkerhet, beständighet och funktionsduglighet eftersom betongens hållfasthet försämras. Frostskador uppstår vanligtvis i konstruktioner med hög fuktbelastning och som periodvis utsätts för frostangrepp. LÄS MER

 3. 3. On the Internal Sizing Mechanisms of Paper with AKD and ASA Related to Surface Chemistry, Wettability and Friction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Rauni Seppänen; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry Surface and colloid chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi Yt- och kolloidkemi;

  Sammanfattning : Paper and board are hydrophobized (sized) to control the spreading and absorption of waterbased inks and retard the absorption and edge penetration of liquid packaging by aqueous liquids. Alkenyl ketene dimers (AKD) and alkenyl succinic anhydride (ASA) are synthetic sizing agents that are generally used under neutral or slightly alkaline papermaking conditions. LÄS MER

 4. 4. Power dissipation in car tyres

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Martin Fraggstedt; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Engineering physics Acoustics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Akustik;

  Sammanfattning : Traffic is a major source of green house gases. The transport field stands for 32 % of the energy consumption and 28 % of the total CO2 emissions, where road transports alone causes 84 % of these figures. LÄS MER

 5. 5. Vibrations, damping and power dissipation in Car Tyres

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Martin Fraggstedt; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk akustik; TECHNOLOGY Engineering physics Acoustics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Akustik;

  Sammanfattning : Traffic is a major source of green house gases. The transport field stands for 32 % of the energy consumption and 28 % of the total CO2 emissions, where road transports alone causes 84 % of these figures. LÄS MER