Sökning: "My Klockar Linder"

Hittade 1 avhandling innehållade orden My Klockar Linder.

  1. 1. Kulturpolitik : Formeringen av en modern kategori

    Författare :My Klockar Linder; Peter Josephson; Torbjörn Gustafsson Chorell; Johan Östling; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :cultural policy; formation process; historical category; assemblage; history of the present; historicise; governmentality; history of language usage; knowledge production; the Culture Council; Sweden; 1900s; kulturpolitik; kategoriformering; historisk kategori; ansamlingsarbete; historisera; governmentality; språkbruk; kunskapsproduktion; utredningen Kulturrådet; Sverige; 1900-tal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

    Sammanfattning : This dissertation analyses the formation of Swedish cultural policy in the twentieth century and the emergence of a modern concept of cultural policy. The aim is to historicise this concept by opening up the process through which it was established. LÄS MER