Sökning: "Maryna Mezhybovska"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maryna Mezhybovska.

  1. 1. LTD4 signalling via beta-catenin: a possible link between inflammation and cancer

    Författare :Maryna Mezhybovska; Malmö Cellpatologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LTD4; beta-catenin; colorectal cancer; CysLT1R; proliferation; inflammation;

    Sammanfattning : The pro-inflammatory mediator LTD4 is an important component in the pathogenesis of inflammatory conditions as inflammatory bowel diseases. Patients suffering from inflammatory bowel diseases face an increased risk of intestinal cancer development. LÄS MER