Sökning: "Kristina Engwall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kristina Engwall.

  1. 1. "Asociala och imbecilla" : kvinnorna på Västra Mark 1931 - 1967

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Kristina Engwall; Örebro universitet.; [2000]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

    Sammanfattning : Vilka konsekvenser medförde det att under perioden 1931-1967 kategoriseras som sinnesslö kvinna i Sverige? Undersökningens källmaterial är i huvudsak patientjournaler från Västra Marks sjukhus för s.k. asociala och imbecilla kvinnor, men även riksdagsmaterial. LÄS MER