Sökning: "Ann-Louise Petersen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Louise Petersen.

  1. 1. Marknadsorientering inom folkbildningen : fritt och frivilligt i ett nytt ljus

    Detta är en avhandling från Göteborg : BAS-förlag

    Författare :Ann-Louise Petersen; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics; market orientation; voluntary organization; the liberal adulteducation; rhetoric analysis; discursive practice; strategic communication;

    Sammanfattning : This study is about how the study associations belonging to the liberal adulteducation deal with their role under New Public Management (NPM). Since thebeginning of the ’90’s the study associations have been engaged in the stateprogram for education of the unemployed. LÄS MER