Drum sound from floor coverings - objective and subjective assessment

Detta är en avhandling från Engineering Acoustics, LTH, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Trumljud är det ljud som hörs i ett rum då ett objekt, till exempel en fot, träffar golvytan i samma rum. Ökande användning av tunna och hårda golvbeläggningar, såsom parkett och laminatgolv, kan leda till ljudstarka och skarpa ljud, vilket har ökat intresset av trumljud. En prediktionsmodell för den subjektiva responsen av trumljud vid en parvis jämförelse har tagits fram. Skillnaden mellan två stimulis 10-percentil loudness har visat sig kunna förutsäga den subjektiva uppfattningen av trumljudens störningsgrad. En skillnad av cirka 8 % i 10-percentil loudness resulterade i att 50 procent av försökspersonerna upplevde en skillnad mellan trumljuden. En jämförelse mellan existerande tillvägagångssätt för att analysera resultatet från en parvis jämförelse presenteras. Det är huvudsakligen modellerna av Thurstone-Mosteller och Bradley-Terry och utvidgningar av dessa för att tillåta försökspersonerna att uppge stimuli som lika som framställs. Procedurer för att pröva om svaren är statistiskt signifikant olika presenteras. Fördelar och nackdelar med modellerna diskuteras. Modellerna är illustrerade med exempel från tester med trumljud. En branschnorm har etablerats för att mäta trumljud för laminatgolv. Normen har som mål att ge resultat som svarar mot den subjektiva upplevelsen av trumljudens ljudstyrka och använder den standardiserade (ISO) hammarapparaten som ljudkälla. En round robin har genomförts och rapporteras tillsammans med resultaten från lyssningstester där samma golv ingick. Generella aspekter av utvärderingsmått, hammarapparaten, testmiljö etc. som bör beaktas när trumljudsmätningar skall genomföras diskuteras. Måttet loudness enligt ISO 532B rekommenderas då det bäst överrensstämmer med den subjektiva bedömningen. Hammarapparaten kan användas då mätningar på hårda golv ska utföras, men bör användas med försiktighet när trumljud med låga nivåer ska utföras då buller från hammarapparatens mekanik kan påverka mätningen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.