Cervical Radiculopathy: A Study With Selective Nerve Root Blocks

Detta är en avhandling från Department of Neurosurgery, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Symtomgivande nervrots påverkan i halsryggen diagnostiseras via sjukhistoria, klinisk undersökning och magnetkamera undersökning av halsryggen (MRI). Hos flera av patienterna som genomgår denna utredning infinner sig svårigheter att identifiera den/de nervrötter som är ansvariga för patientens smärta. Detta beror på att den kliniska undersökningen och undersökningen med MRI inte ger tillräcklig information. Utvärdering av nyttan av information från selektiva diagnostiska nervrots blockader (SNRB) med lokalanestesi hos patienter med nervrotspåverkan i halsryggen är utförd i två prospektiva studier innefattande 20 patienter med disksjukdom på en nivå och på 30 patienter med två nivåers disksjukdom. I en annan prospektiv studie innehållande nio patienter studeras kontrastspridningen från tre olika volymer injicerade i halsryggen med samma teknik som används vid SNRB. Effekten av kortison på nervrotssmärta i halsryggen utvärderas i en prospektiv och randomiserad studie innefattande 40 patienter. Som kontroll användes koksaltlösning. Effekten utvärderas efter 3 veckor. I en nivå studien framkom god korrelation mellan MRI fynd och SNRB. I två nivåer studien framkom information från SNRB som klinisk undersökning och MRI fynd inte kunde ge. Korrelationen mellan SNRB och MRI var 60 % och mellan SNRB och klinisk undersökning 28 %. Positiv effekt av SNRB korrelerade till good/excellent outcome efter behandling i 82 % av patienterna. Kontrast spridning från transforaminala SNRB påverkas av storleken på den injicerade volymen samt arean på rotkanalen som injiceras. Användandet av 0.5 ml vid diagnostiska SNRB är mera selektiv än 1.5 ml. Den nervrot som ligger ovanför den injicerade rotkanalen förefaller vara den som mest riskerar att bli påverkad av oönskad spridning. Ingen skillnad i terapeutisk effekt noterades vid jämförelse av kortison och koksaltlösning vid behandling av nervrotssmärta från halsryggen. Ytterliggare studier krävs för att utvärdera nyttan av kortison tillblandning vid lokal behandling av nervrotssmärta från halsryggen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)