Sökning: "didactic transposition"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden didactic transposition.

 1. 1. Mathematics at work : a study of mathematical organisations in Rwandan workplaces and educational settings

  Författare :Marcel Gahamanyi; Ingrid Andersson; Christer Bergsten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Workplace mathematics; school mathematics; activity theory; anthropological theory of didactics; mathematical organisation; didactic transposition; contextualised mathematical tasks.; Skolmatematik; arbetsplatsmatematik; aktivitetsteori; antropologisk didaktisk teori; matematisk organisation; didaktisk transposition; kontextualiserade uppgifter; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : To make mathematics more significant for the beneficiaries, the problem studied in this thesis is to investigate how to connect mathematical daily practices with educational contexts. The overarching aim is to investigate how to contextualise school mathematics within Rwandan cultural mathematics practices. LÄS MER

 2. 2. The fundamental theorem of calculus : a case study into the didactic transposition of proof

  Författare :Anna Klisinska; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The relationship between academic mathematics as practiced by researchers at universities and classroom mathematics (the mathematical practices in classrooms in primary, lower and upper secondary education as well as in undergraduate university education) is a fundamental question in mathematics education. The focus of the study presented here is on how this relationship is seen from the perspective of mathematics education and by researching mathematicians, with a focus on proof. LÄS MER

 3. 3. Syllogistic Analysis and Cunning of Reason in Mathematics Education

  Författare :Yang Liu; Arne Engström; Jiansheng Bao; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematics education; mathematics teaching; syllogistic analysis; cunning of reason; change of perspective; didactic transposition; classroom instruction; textbook writing; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This essay explores the issue of organizing mathematics education by means of syllogism. Two aspects turn out to be particularly significant. One is the syllogistic analysis while the other is the cunning of reason. LÄS MER

 4. 4. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Christer Bergsten; Kirsti Hemmi; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Applied mathematics; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 5. 5. Modes of Mathematical Modelling : An analysis of how modelling is used and interpreted in and out of school settings

  Författare :Peter Frejd; Christer Bergsten; Jonas Ärlebäck Bergman; Rudolf Strässer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The relevance of using mathematics in and for out-of-school activities is one main argument for teaching mathematics in education. Mathematical modelling is considered as a bridge between the mathematics learned and taught in schools and the mathematics used at the workplace and in society and it is also a central notion in the present Swedish mathematical syllabus for upper secondary school. LÄS MER