Fire, Poison, and Black Tears : Metaphors of Emotion in Rebétiko

Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen Fire, Poison, and Black Tears – Metaphors of Emotion in Rebétiko är som titeln anger en studie av metaforer för känslouttryck i rebétikomusikens texter. Den populärmusikaliska genren rebétiko är en utbredd musikstil i det moderna Grekland. Dess rötter kan spåras till det grekiska fastlandet, Mindre Asien, och de grekiska öarna, men den musikaliska formen har påverkats av andra musikaliska traditioner. Genren består av melankoliska sånger i klagande rytmer om sorg, besvikelse och olycka, om passion och romantik, men också av glada sånger om festande och sorglöst leverne. Vanliga teman i sångerna är, förutom kärlek och relationer, även samhällsföreteelser och emigration, samt narkotika och fängelsevistelse, men också till viss del omvälvande historiska händelser. Sångerna är skrivna av vitt skilda textförfattare, från knappt läskunniga arbetare till högutbildade tjänstemän. De framförs ofta till ackompanjemang av sträng¬instrumentet bouzouki, eller dess miniatyrversion baglamas, av musikgrupper av varierande storlek på caféer och restauranger, och även på konserter och andra kulturella evenemang. Sångerna hörs numera i samhällets alla skikt och i alla åldrar, och en stor del av den mu¬sik som produceras i Grekland är starkt influerad av rebétiko. Den kontinuerliga popularitet som rebétiko har haft hos flera generationer grekisktalande tyder på att genren i väsentlig utsträckning kan sägas ge uttryck åt den grekiska själen och mentaliteten, samtidigt som grekiskheten i både text och musik blivit livligt debatterad ur kulturella och politiska aspekter. Rebétikosångernas texter innehåller en stor mängd metaforiska uttryck som till karaktären är utpräglat känslomässiga. Känslometaforerna i rebétiko granskas mot bakgrund av de teorier om konceptuella metaforer som George Lakoff och Mark Johnson utvecklade på 1980-talet. Dessa teorier har vidareutvecklats av Zóltan Kövecses som hävdar att känslor kan uppfattas som krafter av olika slag. Avhandlingen undersöker om vissa frekvent återkommande ord och fraser i sångtexterna ska tolkas som bokstavliga eller bildliga, och i analysen undersöks även om de påträffade metaforerna är konventionella eller kreativa, liksom om de är universella eller kultur-specifika. Den korpus som analyseras i denna avhandling har sammanställts speciellt för detta ändamål från källor som representerar olika tidsperioder och tematiska kategorier inom rebétiko. Denna avhandling visar att metaforer för känslouttryck är av avgörande betydelse för poesin i den känslomässigt laddade genren rebétiko.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)