Sökning: "Marianna Smaragdi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marianna Smaragdi.

  1. 1. Fire, Poison, and Black Tears : Metaphors of Emotion in Rebétiko

    Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

    Författare :Marianna Smaragdi; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rebétiko; Greek music; song texts; lyrics; metaphor; metaphorical expressions; figurative language; conceptual metaphor; emotion concepts; force metaphors; Lakoff and Johnson; Kövecses;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen Fire, Poison, and Black Tears – Metaphors of Emotion in Rebétiko är som titeln anger en studie av metaforer för känslouttryck i rebétikomusikens texter. Den populärmusikaliska genren rebétiko är en utbredd musikstil i det moderna Grekland. LÄS MER