Sökning: "skattesystemets inre sammanhang"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden skattesystemets inre sammanhang.

 1. 1. Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar : En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem

  Författare :Katia Cejie; Kristina Ståhl; Mattias Dahlberg; Mats Tjernberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utflyttningsskatt; kapitalökningar; kapitalvinster; orealiserade värdeökningar; OL-regler; OR-regler; UL-regler; UR-regler; skatteavtal; internationell juridisk dubbelbeskattning; OECD:s modellavtal; nordiska skatteavtalet; artikel 13 5 ; OECD; skatteavtalstolkning; regelkonkurrens; skatteavtalsrättslig arbetsmetod; ömsesidiga överenskommelser; EU-rätt; EU-domstolen; direkt beskattning; EUF-fördraget; C-9 02 Lasteyrie; C-513 03 van Hilten; C-470 04 N; restriktionsprövning; diskriminering; restriktionsprövning; effektiv skattekontroll; skatteundandragande; skattesystemets inre sammanhang; fördelningsargumentet; C-446 03 Marks Spencer; Financial law; Finansrätt; Europarätt; European Integration Law; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to identify and critically analyze some of the problems which arise due to emigration taxes on capital gains for individuals in relation to tax treaty law and EU law. An emigration tax is an income tax rule which applies when an individual transfers residence from one state and thereby becomes a resident of another country. LÄS MER

 2. 2. Internationell beskattning av pensionsförsäkringar : – det svenska skattesystemet i gränsöverskridande situationer

  Författare :Nina Ewalds; Christer Silfverberg; Roger Persson Österman; Edward Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international taxation of pension insurance; fiscal coherence; yield tax; mutual recognition; internationell beskattning av pensionsförsäkringar i Sverige och Finland; skattesystemets inre sammanhang; avkastningsskatt; kvalitativa villkor; Financial law; Finansrätt; Financial Law; finansrätt;

  Sammanfattning : The question at hand throughout this thesis is how the Swedish system for taxation of pension insurances – in both individual and occupational private pension schemes – interacts with other tax systems in an international context. This question includes several aspects. LÄS MER