Sökning: "direkt beskattning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden direkt beskattning.

 1. 1. Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar : En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Katia Cejie; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utflyttningsskatt; kapitalökningar; kapitalvinster; orealiserade värdeökningar; OL-regler; OR-regler; UL-regler; UR-regler; skatteavtal; internationell juridisk dubbelbeskattning; OECD:s modellavtal; nordiska skatteavtalet; artikel 13 5 ; OECD; skatteavtalstolkning; regelkonkurrens; skatteavtalsrättslig arbetsmetod; ömsesidiga överenskommelser; EU-rätt; EU-domstolen; direkt beskattning; EUF-fördraget; C-9 02 Lasteyrie; C-513 03 van Hilten; C-470 04 N; restriktionsprövning; diskriminering; restriktionsprövning; effektiv skattekontroll; skatteundandragande; skattesystemets inre sammanhang; fördelningsargumentet; C-446 03 Marks Spencer; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; Europarätt; European Integration Law; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to identify and critically analyze some of the problems which arise due to emigration taxes on capital gains for individuals in relation to tax treaty law and EU law. An emigration tax is an income tax rule which applies when an individual transfers residence from one state and thereby becomes a resident of another country. LÄS MER

 2. 2. EU-domstolens restriktionsprövning i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Jesper Johansson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Court of Justice of the European Union; CJEU; the fundamental freedoms; restriction analysis; discrimination analysis; disparities; comparabiity; equal treatment; obstacles; direct taxation; linked rules; linked taxation; Europeiska unionens domstol; EUD; de grundläggande friheterna; fri rörlighet; restriktionsprövning; restriktionsanalys; diskrimineringsanalys; jämförbarhet; hinder; olikheter; likabehandling; direkt beskattning; villkorad lagstiftning; Financial Law; finansrätt;

  Sammanfattning : In close to two hundred cases, the Court of Justice of the European Union has faced questions concering whether Member States’ substantive direct tax rules are compatible with the fundamental freedoms found in the Treaty on the Functioning of the European Union. Rules that constitute a restriction on the freedoms can still be compatible with them, but only in case they are justified based on a legitimate objective recognised by the Court. LÄS MER

 3. 3. Crossing a border : a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Yvette Lind; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; jurisprudence; direct taxation; international tax law; EU tax law; tax treaties; social security law; the fundamental freedoms; disparities; reversed discrimination; legal pluralism; rättsvetenskap; direkt beskattning; socialförsäkringar; gränsarbete; diskriminering; rättspluralism; skatteavtal;

  Sammanfattning : “Crossing a Border“- A Comparative Tax Law Study on Consequences of Cross-Border Working in the Öresund- and the Meuse-Rhine Regions is a doctoral thesis on tax law and social security law focused on cross-border commuting in the two cross-border regions of the Öresund and Meuse-Rhine. Two mayor aims are addressed: (1) To analyse the problems associated with cross-border working in the Öresund region caused by the legal divergence between Swedish and Danish tax law. LÄS MER