Sökning: "restriktionsprövning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet restriktionsprövning.

 1. 1. EU-domstolens restriktionsprövning i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter

  Författare :Jesper Johansson; Peter Melz; Roger Persson Österman; Martin Berglund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Court of Justice of the European Union; CJEU; the fundamental freedoms; restriction analysis; discrimination analysis; disparities; comparabiity; equal treatment; obstacles; direct taxation; linked rules; linked taxation; Europeiska unionens domstol; EUD; de grundläggande friheterna; fri rörlighet; restriktionsprövning; restriktionsanalys; diskrimineringsanalys; jämförbarhet; hinder; olikheter; likabehandling; direkt beskattning; villkorad lagstiftning; finansrätt; Financial Law;

  Sammanfattning : In close to two hundred cases, the Court of Justice of the European Union has faced questions concering whether Member States’ substantive direct tax rules are compatible with the fundamental freedoms found in the Treaty on the Functioning of the European Union. Rules that constitute a restriction on the freedoms can still be compatible with them, but only in case they are justified based on a legitimate objective recognised by the Court. LÄS MER

 2. 2. Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar : En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem

  Författare :Katia Cejie; Kristina Ståhl; Mattias Dahlberg; Mats Tjernberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utflyttningsskatt; kapitalökningar; kapitalvinster; orealiserade värdeökningar; OL-regler; OR-regler; UL-regler; UR-regler; skatteavtal; internationell juridisk dubbelbeskattning; OECD:s modellavtal; nordiska skatteavtalet; artikel 13 5 ; OECD; skatteavtalstolkning; regelkonkurrens; skatteavtalsrättslig arbetsmetod; ömsesidiga överenskommelser; EU-rätt; EU-domstolen; direkt beskattning; EUF-fördraget; C-9 02 Lasteyrie; C-513 03 van Hilten; C-470 04 N; restriktionsprövning; diskriminering; restriktionsprövning; effektiv skattekontroll; skatteundandragande; skattesystemets inre sammanhang; fördelningsargumentet; C-446 03 Marks Spencer; Financial law; Finansrätt; Europarätt; European Integration Law; Fiscal Law; Finansrätt;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to identify and critically analyze some of the problems which arise due to emigration taxes on capital gains for individuals in relation to tax treaty law and EU law. An emigration tax is an income tax rule which applies when an individual transfers residence from one state and thereby becomes a resident of another country. LÄS MER