Sökning: "artikel 13 5"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden artikel 13 5.

 1. 1. Making the Transition to a ‘Green’ Vehicle Fleet An analysis of the choice and usage effects of incentivising the adoption of low-emission vehicles

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jake Whitehead; KTH.; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Making the transition to a ‘green’ vehicle fleet is a noteworthy endeavour for any policy maker. Under the current global pressures of increasing greenhouse gas emissions there is no doubt that all efforts that can be adopted in order to improve the sustainability of our cities should be explored. LÄS MER

 2. 2. Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar : En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Katia Cejie; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utflyttningsskatt; kapitalökningar; kapitalvinster; orealiserade värdeökningar; OL-regler; OR-regler; UL-regler; UR-regler; skatteavtal; internationell juridisk dubbelbeskattning; OECD:s modellavtal; nordiska skatteavtalet; artikel 13 5 ; OECD; skatteavtalstolkning; regelkonkurrens; skatteavtalsrättslig arbetsmetod; ömsesidiga överenskommelser; EU-rätt; EU-domstolen; direkt beskattning; EUF-fördraget; C-9 02 Lasteyrie; C-513 03 van Hilten; C-470 04 N; restriktionsprövning; diskriminering; restriktionsprövning; effektiv skattekontroll; skatteundandragande; skattesystemets inre sammanhang; fördelningsargumentet; C-446 03 Marks Spencer; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; Europarätt; European Integration Law; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to identify and critically analyze some of the problems which arise due to emigration taxes on capital gains for individuals in relation to tax treaty law and EU law. An emigration tax is an income tax rule which applies when an individual transfers residence from one state and thereby becomes a resident of another country. LÄS MER

 3. 3. Single-Electron Tunneling Spectroscopy in Magnetic Nanoparticles and Molecular Magnets

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Physics, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Lukasz Michalak; Lunds universitet.; Lund University.; [2010-12-13]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; master equation; magnetic nanoparticles; spin accumulation; molecular magnets; TMR; tunneling magnetoresistance; F-SET; ferromagnetic single-electron transistor; single-electron tunneling; nanomagnetism; spintronics; Coulomb blockade;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Elektronen har, bortsett från sin massa, två grundläggande fysikaliska egenskaper som är av största vikt för denna avhandling i synnerhet och världen i allmänhet: laddning och spinn. Den förra egenskapen har i tiotals decennier använts inom det framgångsrika området elektronik. LÄS MER

 4. 4. Att göra jämställdhet – motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats undersöker hur kön, arbete och jämställdhet görs i svenska skogligt relaterade arbetsorganisationer. Svensk skogsbrukssektor tillskrivs ofta stor betydelse för regional, såväl som nationell, utveckling och i övergången till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Genetic Characterization of Bone and Soft Tissue Tumors

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :Anna Dahlen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; Klinisk genetik; cytogenetik; Genetik; cytogenetics; mesenchymal tumor; pericytoma; Genetics; chondroma; lipoma;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ben, brosk och mjukvävnad (utgörs av den tvärstrimmiga muskulaturen, fettväv och fibrös bindväv, men också av det perifera nervsystemet) är vävnader av mesenkymalt eller neuroektodermalt ursprung. De flesta tumörer som uppstår i dessa vävnader är godartade och blir därför ofta inte föremål för behandling, vilket gör det svårt att uppskatta incidensen i befolkningen. LÄS MER