Sökning: "ep2 agonist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ep2 agonist.

  1. 1. Involvement of vasopressin and oxytocin in the regulation of human uterine activity

    Författare :Margareta Steinwall; Urogynekologi och reproduktionsfarmakologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrology; gynaecology; Obstetrics; uterine activity; oxytocin mRNA; EP2 agonist; receptors; antagonists; oxytocin; vasopressin; andrologi; reproduktion; sexualitet; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi;

    Sammanfattning : Vasopressin and oxytocin seem to have pivotal roles in the pathophysiology of primary dysmenorrhoea and preterm labour. Prostaglandins are also involved in the regulation of uterine activity with different receptors mediating both stimulation and relaxation. LÄS MER