Sökning: "abruptio placenta"

Hittade 1 avhandling innehållade orden abruptio placenta.

  1. 1. Chronic Hypertension and Pregnancy Epidemiological Aspects on Maternal and Perinatal Complications

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Karin Zetterström; Uppsala universitet.; [2007]
    Nyckelord :Obstetrics and gynaecology; chronic hypertension; preeclampsia; gestational diabetes; abruptio placenta; SGA; perinatal death; stillbirth; neonatal death; gender; generation; Obstetrik och kvinnosjukdomar;

    Sammanfattning : These studies were undertaken to investigate risks of maternal and perinatal complications in pregnant women with chronic hypertensive disease, and to investigate future risk of preeclampsia in women born small for gestational age (SGA). Population based cohort studies using the Swedish Medical Birth Register from different years were performed. LÄS MER